Krúžková činnosť detí

Materská škola ponúka možnosť zapojiť deti do nasledovných krúžkov. Krúžky sú vedené jedným z učiteľov v malých skupinách detí s výnimkou anglického jazkyka, ktorý je vedený špecializovaným lektorom Dankou Machútovou.

a) ENVIRONMENTÁLNY KRÚŽOK :
Deti majú možnosť pozorovať prírodu počas celého šk. roka a spoznávať jej čaro a význam pre človeka. Z nazbieraných prírodnin vytvárajú rôzne detské práce.

V rámci prierezovej témy je dôležité utvárať a rozvíjať environmentálne cítenie a správanie v súčinnosti s kultúrnym a etickým správaním, ktoré smeruje k trvalo udržateľnému rozvoju a zachovaniu života na Zemi i prispievať k ochrane rastlinnej a živočíšnej ríše. Deti sa učia separovať odpad do nádob, ktoré sú farebne rozlíšené a umiestnené na školskom dvore.

Ciele:

– podporovať vlastenectvo smerom ku krásam našej krajiny

– prinášať čo najviac informácií o prírode, ktorá ich obklopuje ,jej ochrane pre budúce generácie

– prenášať čaro prírody do prác vytvorených deťmi, podporovať umelecko-expresívnu činnosť

– naučiť sa  kladne využívať v praktickom živote dary prírody

b) HUDOBNO-POHYBOVÝ KRÚŽOK pod vedením kvalifikovaného učiteľa zo súkromnej ZUŠ Martin p. Cibulovej :
Prostredníctvom tohto krúžku sa u detí pestuje návyk ku pravidelnej pohybovej aktivite. V krúžku sa zdokonaľujú osvojené základy behu, chôdze, skoku, lezenia, hádzania i základnú telovýchovnú terminológiu. Rozvíja sa ich pohybový talent v hudobno- pohybových aktivitách. K veľkej obľube medzi deťmi patrili tančeky rôzneho žánru,ktorými prezentovali našu MŠ na verejnosti .

c) DOPRAVNÝ KRÚŽOK:

Deti sa v predškolskom veku stávajú účastníkmi cestnej premávky najčastejšie ako chodci, cyklisti, korčuliari, ale aj ako cestujúci v osobnej i hromadnej  doprave.

Cieľom dopravného krúžku v našej materskej škole je :

– pripraviť deti na budúci samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke, v súlade s etickými princípmi

– v praktických situáciach uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v roli chodca, spolujazdca, cyklistu a korčuliara.

d) POČITAČOVÝ KRÚŽOK:
Potenciál digitálnych technológií využívame v curicule na rozvoj gramotnosti a vo väčšine učebných aktivít detí. Digitálne technológie pomáhajú deťom pozorovať, upevňovať, pamätať si, opisovať a zdielať svoje dojmy s inými, a tiež nachádzať odpovede na svoje otázky.
Deti v krúžku pracujú s interaktívnou tabuľou, tabletom, digitálnym fotoaparátom a PC. Prostredníctvom týchto zariadení si rozvíjajú svoju počítačovú gramotnosť.

e) ANGLICKÝ JAZYK
Krúžok anglického jazyka prebieha pod vedením lektorky AJ Danky Machútovej, s osvedčením o výučbe AJ. Lektorka hravou formou oboznamuje deti s cudzím jazykom a tak nenásilnou formou deti získavajú základy angličtiny.

f) TENISOVÝ KRÚŽOK
Deti si osvoja základy tenisu pod vedením kvalifikovaného trénera p. Mitru. Krúžok prebieha v areály MŠ na školskom dvore v čase sezóny.

Aktivity a prezenátacia školy na verejnosti

MŠ organizuje počas celého školského roka rôzne podujatia, kurzy, aktivy a výlety pre deti (niektoré aj za účasti rodičov ). Možnosť prihlásiťdieťa a zapojenie rodiča je na dobrovoľnej báze a organizuje sa nielen počas prevádzkových hodín MŠ ale aj cez víkendy. Deti a rodičia tak majú možnosť spoločne a zmysluplne tráviť voľný čas.

NOVÉ NÁVRHY OD RODIČOV PRE ĎALŠIE KURZY, VÝLETY A AKTIVITY SÚ VÍTANÉ.

– kurzy plávania
– kurzy korčuľovania
– kurz lyžovania
– logopedickú starostlivosť
– návštevy divadelných predstavení, koncerov
– vystúpenia detí v DSS Straník,
– návštevy galérií, múzeí, zámkov
– zapájanie sa detí do súťaží, výstav, vystúpení v meste a okolí mesta Žiliny
– výlety rodičmi – celodenné a poldenné výlety po Slovensku aj v zahraničí, turistické vychádzky do blízkeho okolia – Šarkaniáda,
– aktivity s rodičmi – Deň otcov, Deň matiek, Športový deň, karneval, tvorivé dielne, Katarínska zábava, Majáles