Rada materskej školy

ČLENOVIA ZRŠ:

1. HRUŠKOVÁ Marcela
2. PATAJOVÁ Lucia
3. VIKISÁLYOVÁ Marcela – pokladník
4. Mgr. KUBAŠKOVÁ Lucia – zapisovateľka

ČLENOVIA RŠ:

Za rodičov:
Ing. Arch. KLENOVIČOVÁ Andrea – predseda
TVRDÝ Vratislav – podpredseda

Za pedagogických zamestnancov:
Mgr. ANTALÍKOVÁ Stela

Za nepedagogických zamestnancov:
PÁTRIKOVÁ Janka

Za poslancov:
Mgr. TALAFOVÁ Emília

 

Činnosť Rady materskej školy

Rada školy sa stretáva niekoľko krát v roku. Na zasadnutiach sa členovia rady školy vyjadrujú k plánu práce školy a činnosti predškolského zariadenia. Rada školy je pravidelne informovaná o plánovaných a uskutočnených akciách školy, opravách, rekonštrukcii a dianí v materskej škole. Je nápomocná pri riešení rôznych problémov.