Rada materskej školy

ČLENOVIA ZRŠ:

1. Patajová Lucia – predsedníčka
2. Martiníková Jana – podpredsedníčka
3. Stanislava Kubová – pokladník
4. Mgr. Viktória Škorvánková – zapisovateľka

ČLENOVIA RŠ:

Za rodičov:
Ing. Lucia Hroncová, phd. – predseda
Mgr. Viktória Škorvánková – podpredseda

Za pedagogických zamestnancov:
Kubalová Natália

Za nepedagogických zamestnancov:
Pátriková Janka

Za poslancov:
Mgr. Talafová Emília

 

Činnosť Rady materskej školy

Rada školy sa stretáva niekoľko krát v roku. Na zasadnutiach sa členovia rady školy vyjadrujú k plánu práce školy a činnosti predškolského zariadenia. Rada školy je pravidelne informovaná o plánovaných a uskutočnených akciách školy, opravách, rekonštrukcii a dianí v materskej škole. Je nápomocná pri riešení rôznych problémov.