Rada materskej školy a združenie rodičov MŠ

ČLENOVIA RŠ:

1. Jana Martiníková – predsedníčka
2. Bc. Monika Bitušíková – podpredsedníčka
3. Stanislava Kubová – pokladník
4. Mgr. Viktória Škorvánková – zapisovateľka

ČLENOVIA ZRŠ:

Za rodičov:
Mgr. Viktória Škorvánková – predseda
JUDr. Adriána Oravcová – podpredseda

Za pedagogických zamestnancov:
Kubalová Natália

Za nepedagogických zamestnancov:
Pátriková Janka

Za poslancov:
JUDr. Jozef Augustín, PhD.

 

Činnosť Rady materskej školy

Rada školy sa stretáva niekoľko krát v roku. Na zasadnutiach sa členovia rady školy vyjadrujú k plánu práce školy a činnosti predškolského zariadenia. Rada školy je pravidelne informovaná o plánovaných a uskutočnených akciách školy, opravách, rekonštrukcii a dianí v materskej škole. Je nápomocná pri riešení rôznych problémov.