Rada materskej školy

Členovia Rady materskej školy pre školský rok 2016/2017

Zástupca pedagogických zamestnancov : Zlatica Hazdová

Zástupca nepedagogických zamestnancov : Adriana Pitoráková

Zástupcovia rodičov : Ing. Erik Kyselica – predseda RŠ

                                        Mgr. Michaela Laurenčíková – podpredseda RŠ

Za mestské zastupiteľstvo : Mgr. Emília Talafová

Združenie rodičov pre školský rok 2016/2017:

                                        Miroslava Jaššová- pokladník

                                        Ing. Zuzana Krupíková- zapisovateľka

                                        Natália Belancová

                                        Ing. Jana Britvíková

 

Činnosť Rady materskej školy

Rada školy sa stretáva niekoľko krát v roku. Na zasadnutiach sa členovia rady školy vyjadrujú k plánu práce školy a činnosti predškolského zariadenia. Rada školy je pravidelne informovaná o plánovaných a uskutočnených akciách školy, opravách, rekonštrukcii a dianí v materskej škole. Je nápomocná pri riešení rôznych problémov.