ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 2017

0

Publikoval MŠ Zástranie | Publikované v Aktuality a oznamy | Publikované dňa 25-04-2017

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

 
Zápis detí do Materskej školy, Kultúrna ulica 284/11, Žilina, na školský rok 2017/2018, bude prebiehať v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR 308/2009 Z.z. na základe podania písomnej žiadosti v termíne 
 
od 02.mája 017 – do 05.mája.2017
 
Tlačivo žiadosti si môžu zákonní zástupcovia detí vyzdvihnúť u riaditeľky materskej školy, prípadne u pedagogických zamestnancov denne od 7:00 – do 16:00 hod., prípadne je dostupné k stiahnutiu TU
 
K septembru 2017 môžeme do materskej školy prijať 14 detí. 
 
Vyplnenú a lekárom potvrdenú žiadosť na predprimárne  vzdelávanie prevezme riaditeľka Jana Slotová, pripadne pedagogickí zamestnanci, v materskej škole v uvedenom termíne a čase zápisu. 
Prosíme zákonných zástupcov detí, aby si počas zápisu a odovzdávania žiadosti o umiestnenie dieťaťa do MŠ priniesli so sebou doklad totožnosti/občiansky preukaz. 
 
Kritéria prijatia do MŠ:
 
prednostne sa prijímajú do MŠ deti
– ktoré dovŕšili 3 roky veku
– ktoré dovŕšili 5 rokov veku
– s odloženou povinnou školskou dochádzkou
– s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
– deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
– deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ
– z obce Zástranie
– ktoré majú zamestnaných oboch rodičov
– v prípade vysokého počtu žiadostí prednostne deti s trvalým bydliskom v meste   Žilina
 
Rodičia, ktorí boli na zápis v minulom školskom roku 2016/2017 a ich dieťa nebolo prijaté do MŠ Zástranie, je potrebné, aby si novú žiadosť opäť podali spolu s potvrdením od lekára do MŠ aj v tomto školskom roku a priniesli ju v čase zápisu od 02.05.2017 do 05.05.2017.
 
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si prevezmú zákonní zástupcovia dieťaťa u riaditeľky materskej školy osobne v čase, ktorý bude zverejnený na stránke materskej školy www.mszastranie,zilina,sk v mesiaci máj 2017.

Napísať komentár

* - povinné pole