ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 2020

0

Publikoval MŠ Zástranie | Publikované v Aktuality a oznamy | Publikované dňa 23-02-2020

Zápis detí do MŠ Kultúrna ulica 284/11, Žilina

Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.

V termíne od 11. mája do 13. mája 2020 od 7:00 hod. do 15:00 hod. bude prebiehať v našej MŠ prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa pre školský rok 2020/2021. V uvedenom termíne bude pani riaditeľka a poverený pedagogický zamestnanec preberať žiadosti od zákonných zástupcov detí.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný do materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť na našej webovej stránke, http://www.mszastranie.zilina.sk/tlaciva, alebo si ju osobne vyzdvihnúť v MŠ.

Kritériá prijímania do MŠ:

Prednostne budú prijímané do materskej školy deti:

  • ktoré dovŕšili 5 rokov veku
  • s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • deti, ktoré dovŕšia 3 roky do 30.8.2020

Napísať komentár

* - povinné pole