Školská jedáleň

Prosím rodičov ,predškolákov, ktorí ešte nezaplatili zálohovú platbu 25 eur aby tak urobili čo najskôr! Ďakujeme

Oznam o vrátení prípadných preplatkov!

Vážení rodičia, školská jedáleň pri MŠ Zástranie vracia preplatky na základe vyplnenej a podpísanej žiadosti o vrátenie preplatku. Informácie o prípadných preplatkoch Vám poskytneme na tel.čísle: 0904 444 914. Tu si ju stiahnete:

                   

Jedálny lístok na nahliadnutie : 10.05.2021 – 14.05.2021

Jedálny lístok na nahliadnutie : 17.05.2021 – 21.05.2021

Stravovanie detí je zabezpečené zo školskej jedálne. Za kvalitu a predpísané množstvo stravy a pitný režim zodpovedá vedúca školskej jedálne. Strava sa vydáva v jedálni za pomoci pracovníkov zariadenia spoločného stravovania, ktorí zodpovedajú aj za čistotu stolov a primeranú teplotu podávanej stravy.

Deti sú vedené k správnym stravovacím návykom a kultúre stolovania, za čo zodpovedajú pedagogickí zamestnanci.

Do jedálneho lístka sú vpisované energetické a základné nutričné údaje o podávanej strave, jedálny lístok je pre informáciu rodičov vyvesený na nástenke. Na pitný režim v triedach sú zabezpečené nápoje – pitná voda, čaj hygienicky vyhovujúcim spôsobom a ovocná šťava z projektu „Školské ovocie“. Za ponuku sú zodpovední pedagogickí zamestnanci. Pri preukázaní potvrdenia lekára zákonodarným zástupcom o určení diagnózy diaťaťa, majú rodičia právo požiadať o diétne stravovanie.

Poplatky za stravovanie

Poplatok v hodnote 31€ za stravu je potrebné uhrádzať v dňoch 20.,21.,22.,23.dňa v mesiaci a mesačne vopred /za mesiac október v septembri…./
IBAN: SK40 5600 0000 0003 3037 7003
Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa

Deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky-predškoláci a deti v hmotnej núdzi zaplatili v mesiaci september 2019 poplatok 25 eur –zálohová platba, slúži na doplatenie 0,35€ k štátnej dotácii na podporu stravovania .

 

Od 1.9.2019 nadobúda účinnosť nové Všeobecne záväzné nariadenie č.13/2019 http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20190704130823.pdf

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a škol.zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Do platnosti vstupuje 2.finančné pásmo, čím sa mení aj poplatok za celodennú stravu, od 1.9.2019 to je 1,55€.

Desiata: 0,36€

Obed: 0,85€

Olovrant:0,24€

Režijné náklady:0,10€

Zákonní zástupcovia dieťaťa – predškoláka uhrádzajú stravné znížené o štátnu dotáciu t.j. 1,20€/ stravnej jednotky za deň, kedy sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu a odobralo stravu. Zákonný zástupca je povinný uhradiť rozdiel medzi poskyt.dotáciou a podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a výškou nákladov na nákup potravín a režijných nákladov, t.j. 0,35€ /stravná jednotka od 1.9.2019


 Zálohovú platbu za stravné (náklady na nákup potravín a režijné náklady) v sume 25,00 €platí zákonný zástupca dieťaťa -predškoláka.  Ak sa výška zálohovej platby zníži na 5,00 €, bude zákonný zástupca upozornený na jej doplatenie. Za včas neodhlásenú stravu bude zálohová platba znížená v plnej výške (t.j. o náklady na nákup potravín a režijné náklady/deň).. 
 V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy alebo v prípade ochorenia dieťaťa žiaka najneskôr do 14 hod každý deň a pondelky ráno do 8:00 hod – telefonicky na tel. čísle 0904 444 914, príp. 041/565 45 37 alebo v zošite na odhlasovanie v šatni na okne.
 Za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje.

Dieťa bude zapísané na stravovanie v ŠJ pri MŠ Zástranie len na základe vyplneného a podpísaného zápisného lístka zákonným zástupcom dieťaťa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mszastranie.zilina.sk/images/2019/05/MAI00350-8.pdf