Školská jedáleň

Oznam o vrátení prípadných preplatkov!

Vážení rodičia, školská jedáleň pri MŠ Zástranie vracia preplatky na základe vyplnenej a podpísanej žiadosti o vrátenie preplatku. Informácie o prípadných preplatkoch Vám poskytneme na tel.čísle: 0904 444 914. Tu si ju stiahnete:

Informácie o platbe za stravu od 1.7.2020 – 7.8.2020

Prosíme rodičov , ktorých deti budú navštevovať MŠ cez letnú prevádzku aby uhradili do 26.6.2020 sumu za stravu 43,40eur /28dní *1,55 =43,40eur/

Predškoláci uhradia 9,80eur. Doplatok k štátnej dotácii 0,35/stravná jednotka

Jedálny lístok 29.06.2020 – 03.07.2020 na nahliadnutie:

Stravovanie detí je zabezpečené zo školskej jedálne. Za kvalitu a predpísané množstvo stravy a pitný režim zodpovedá vedúca školskej jedálne. Strava sa vydáva v jedálni za pomoci pracovníkov zariadenia spoločného stravovania, ktorí zodpovedajú aj za čistotu stolov a primeranú teplotu podávanej stravy.

Deti sú vedené k správnym stravovacím návykom a kultúre stolovania, za čo zodpovedajú pedagogickí zamestnanci.

Do jedálneho lístka sú vpisované energetické a základné nutričné údaje o podávanej strave, jedálny lístok je pre informáciu rodičov vyvesený na nástenke. Na pitný režim v triedach sú zabezpečené nápoje – pitná voda, čaj hygienicky vyhovujúcim spôsobom a ovocná šťava z projektu „Školské ovocie“. Za ponuku sú zodpovední pedagogickí zamestnanci. Pri preukázaní potvrdenia lekára zákonodarným zástupcom o určení diagnózy diaťaťa, majú rodičia právo požiadať o diétne stravovanie.

Poplatky za stravovanie

Poplatok v hodnote 31€ za stravu je potrebné uhrádzať v dňoch 20.,21.,22.,23.dňa v mesiaci a mesačne vopred /za mesiac október v septembri…./
IBAN: SK40 5600 0000 0003 3037 7003
Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa

Deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky-predškoláci a deti v hmotnej núdzi zaplatili v mesiaci september 2019 poplatok 25 eur –zálohová platba, slúži na doplatenie 0,35€ k štátnej dotácii na podporu stravovania .

 

Od 1.9.2019 nadobúda účinnosť nové Všeobecne záväzné nariadenie č.13/2019 http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20190704130823.pdf

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a škol.zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Do platnosti vstupuje 2.finančné pásmo, čím sa mení aj poplatok za celodennú stravu, od 1.9.2019 to je 1,55€.

Desiata: 0,36€

Obed: 0,85€

Olovrant:0,24€

Režijné náklady:0,10€

Zákonní zástupcovia dieťaťa – predškoláka uhrádzajú stravné znížené o štátnu dotáciu t.j. 1,20€/ stravnej jednotky za deň, kedy sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu a odobralo stravu. Zákonný zástupca je povinný uhradiť rozdiel medzi poskyt.dotáciou a podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a výškou nákladov na nákup potravín a režijných nákladov, t.j. 0,35€ /stravná jednotka od 1.9.2019


 Zálohovú platbu za stravné (náklady na nákup potravín a režijné náklady) v sume 25,00 €platí zákonný zástupca dieťaťa -predškoláka.  Ak sa výška zálohovej platby zníži na 5,00 €, bude zákonný zástupca upozornený na jej doplatenie. Za včas neodhlásenú stravu bude zálohová platba znížená v plnej výške (t.j. o náklady na nákup potravín a režijné náklady/deň).. 
 V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy alebo v prípade ochorenia dieťaťa žiaka najneskôr do 14 hod každý deň a pondelky ráno do 8:00 hod – telefonicky na tel. čísle 0904 444 914, príp. 041/565 45 37 alebo v zošite na odhlasovanie v šatni na okne.
 Za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje.

Dieťa bude zapísané na stravovanie v ŠJ pri MŠ Zástranie len na základe vyplneného a podpísaného zápisného lístka zákonným zástupcom dieťaťa.

Zápisný lístok na stiahnutie:

Zápisný lístok_prihláška_

 

PROGRAM ŠKOLSKÉ MLIEKO  A ŠKOLSKÉ OVOCIE A ZELENINA

Naša škôlka je zapojená do programu Školské mlieko a Školské ovocie a zeleniny podporované zo zdrojov EÚ. Cieľom programu je zvýšiť spotrebu mlieka, mliečnych výrobkov a ovocia a zeleniny.

Chcú tak prispieť k vytvoreniu zdravých stravovacích návykov u detí a žiakov.

Ministerstvo pôdohospodárstva informuje, že doterajšie dva školské programy, čiže „Školské mlieko“ a „Školské ovocie a zelenina“ sa spájajú do jedného na základe nariadenia Európskej únie.

Spoločný program bude financovaný z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu, pričom na úhrade ceny výrobkov sa okrem EÚ a štátneho rozpočtu naďalej bude zúčastňovať aj žiak. Ministerstvo pôdohospodárstva požiadalo Európsku komisiu o zvýšenie čiastky pre SR vzhľadom na možnosti zapojenia nových dodávateľov do škôl.

Program nastavili tak, aby sa k žiakom dostali výrobky najvyššej kvality. Mliečne výrobky musia obsahovať najviac sedem percent pridaného cukru alebo medu, čerstvé a spracované syry maximálne 10 percent nemliečnej zložky.

Novinkou programu je možnosť financovať školám sprievodné programy. Deti a žiaci tak budú môcť navštíviť farmy, mliekarne, podniky na spracovanie mlieka, ovocia a zeleniny. Rovnako sa budú môcť zúčastniť na súťažiach, vzdelávacích aktivitách alebo na výsadbe a údržbe školskej záhrady.

NARIADENIE VLÁDY účinná od 01.08.2019
Slovenskej republiky
o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách:/odkaz/

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/200/20190801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mszastranie.zilina.sk/images/2019/05/MAI00350-8.pdf