Školská jedáleň

Jedálny lístok 24.06.2019 – 28.06.2019

 

Stravovanie detí je zabezpečené zo školskej jedálne. Za kvalitu a predpísané množstvo stravy a pitný režim zodpovedá vedúca školskej jedálne. Strava sa vydáva v jedálni za pomoci pracovníkov zariadenia spoločného stravovania, ktorí zodpovedajú aj za čistotu stolov a primeranú teplotu podávanej stravy.

Deti sú vedené k správnym stravovacím návykom a kultúre stolovania, za čo zodpovedajú pedagogickí zamestnanci.

Do jedálneho lístka sú vpisované energetické a základné nutričné údaje o podávanej strave, jedálny lístok je pre informáciu rodičov vyvesený na nástenke. Na pitný režim v triedach sú zabezpečené nápoje – pitná voda, čaj hygienicky vyhovujúcim spôsobom a ovocná šťava z projektu „Školské ovocie“. Za ponuku sú zodpovední pedagogickí zamestnanci. Pri preukázaní potvrdenia lekára zákonodarným zástupcom o určení diagnózy diaťaťa, majú rodičia právo požiadať o diétne stravovanie.

Poplatky za stravovanie

Poplatok za celodennú strava je 1,29 €/deň.
Príspevok na stravu sa uhrádza na mesiac vopred vedúcej školskej jedálne v uvedenom termíne alebo na bankový účet školskej jedálne 033 0377003/5600 Dexia banka Slovensko poštovou poukážkou.

 

V zmysle novely zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR s účinnosťou

od 1. januára 2019 bude strava pre predškolákov  BEZPLATNÁ.

V zmysle VZN č. 10/2017 je stravné v materskej škole 1,29€ (1,19€ na nákup potravín + 0,10€ výška režijných nákladov).

Keďže štátny príspevok je vo výške 1,20€, zákonný zástupca uhradí 0,09€ za jeden deň.

Na obed má dieťa nárok len ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu.

Odhlasovanie detí zo stravy ostáva v platnosti tak, ako je to ustanovené v školskom poriadku.

Za dieťa, ktoré nebude odhlásené uhradí zákonný zástupca stravné v plnej výške.

 

Jedálnylístok

13.05.2019 17.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mszastranie.zilina.sk/images/2019/05/MAI00350-8.pdf